Cavnic - Booking Maramures

Cavnic Partea A III-A

Cavnic partea A III- A.

Gradul tot mai avansat de cunoaştere şi promovare a rezervelor miniere, dotarea
tehnică bogată şi corespunzătoare, situaţia geo-minieră favorabilă, au concurat
în acești ani la stabilirea şi aplicarea extensivă a metodelor de exploatare de
mare randament, cu transport gravitaţional. Prin aplicarea metodei de excavare
în panouri scurte, la Mina Cavnic s-a realizat pe unitate de timp o producție de
peste trei ori mai mare în comparaţie cu vechea metodă folosită.

Productivitatea muncii a fost în 1967 de 8 tone minereu pe post, față de 2,5 tone
obţinute cu vechea metodă. Toate acestea demonstrează că Mina Cavnic a cunoscut în
anii socialismului o puternică dezvoltare, ea ajungând să ocupe, din punct de vedere
a producţiei, locul II, respectiv 16,8% din producția Centralei Minereurilor Baia Mare.
În 1983 Mina Cavnic a obţinut titlul de Erou al Muncii Socialiste,
un titlu onorant la acea vreme. Cavnicul de dinainte de 1989,
a crescut în 5 ani cât în secolele anterioare.

Zgârcenia naturii, care a refuzat omului spații netede, nu i-a descurajat pe constructori,
proiectanţii găsind soluţii cu multă inventivitate şi fantezie. Evoluția construcțiilor
de locuințe proprietate de stat şi personal oferă argumente convingătoare ale prosperităţii
locuitorilor din Cavnic şi familiilor lor. Dacă în 1930 erau 885 case particulare la Cavnic,
după 1944 situația se schimbă prin ritmul vertiginos cunoscut de construcțiile de locuințe.

Astfel, până în 1960 au fost date în folosință apartamente în blocuri moderne însumând
1640 mp, suprafaţă care ajunge în 1962 la 8820 mp. Devenit în 1968 oraş, Cavnicul va cunoaște
un ritm mai rapid al construcţiilor de locuințe, în anul 1974 înregistrându-se 713 apartamente
în blocuri şi 926 locuințe construite din veniturile proprii ale cetățenilor, iar în 1988 în
Cavnic sunt 906 apartamente construite din fondul statului şi 960 case particulare.

În paralel cu evoluţia economică a localităţii s-au făcut demersuri şi pentru dezvoltarea
la nivel cultural-spiritual. În acest sens, s-a înfiinţat Casa de Cultură şi
a fost deschis Cinematograful Minerul. Odată cu acestea, se consolida şi viaţa artistică
a localităţii – ansamblul folcloric al Casei de Cultura era cunoscut în judeţ şi în întreaga ţară,
valoarea artistică atinsă a fost o premisă pentru turnee peste hotare. În 1979, ansamblul a dat
spectacole în Franţa, iar în 1983 a participat la Festivalul internaţional
„Toporaşul de aur” din Zakopane, Polonia, unde a obţinut

În paralel cu evoluţia economică a localităţii s-au făcut demersuri şi pentru dezvoltarea
la nivel cultural-spiritual. În acest sens, s-a înfiinţat Casa de Cultură
şi a fost deschis Cinematograful Minerul. Odată cu acestea, se consolida şi viaţa artistică
a localităţii – ansamblul folcloric al Casei de Cultura era cunoscut în judeţ şi în întreaga ţară,
valoarea artistică atinsă a fost o premisă pentru turnee peste hotare. În 1979, ansamblul a
dat spectacole în Franţa, iar în 1983 a participat la Festivalul internaţional
„Toporaşul de aur” din Zakopane, Polonia, unde a obţinut

 

locul II.
Din păcate, în 1987, odată cu pensionarea instructorului, ansamblul s-a desfiinţat.

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totodată, a existat şi o Fanfară de Mineri, care a avut în trecut o prestaţie onorabilă la nivel naţional, cucerind diverse premii şi medalii.

 

 

Cavnic Partea a II -a - Booking MaramuresCavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Viaţa sportivă a localităţii a cunoscut înainte de Revoluţie o dezvoltare destul de puternică,
încă din 1951 existând preocupări în acest sens. Cavnicul avea echipă de fotbal (Minerul Cavnic)
în divizia B, echipă de handbal masculin şi feminin (Minerul Tricolorul Cavnic) în a doua
divizie şi o popicărie. Astăzi mai există doar echipa de fotbal, care se luptă să supravieţuiască
în divizia D şi se încearcă înfiinţarea unui unui club de culturism (A.S. Cristalul).

 

Minerul Cavnic a luat fiinţă în 1934, sub culorile galben-albastru, iar în 1971 a promovat pentru
prima dată în Divizia C. Peste 2 ani a ajuns şi în eşalonul al doilea, cu antrenorul
Ion Bartha la cârmă. Din lot au făcut parte, printre alţii, Ficzay, Kiss, Szirmai, Luncan,
Ţmor, Ciutacu, Frăsineanu, Daubner, Varga, V. Pop, D. Pop, Csatlos. În vara lui 1974 a retrogradat
în C, revenind în B în anul 1976, dar numai pentru un singur sezon.

 

Cele mai bune performanţe din istoria clubului au fost realizate în 1979-1980 şi 1982-1983, când minerii s-au situat pe locul
VI în eşalonul secund
. Până în 1993, Minerul a evoluat fie în B, fie în C,
după care a retrogradat în divizia D. A mai avut o revenire, dar din 1996 se află în eşalonul al
patrulea al fotbalului românesc.

  • Anii 1989-prezent

După 1989, oraşul a intrat într-un declin lent dar sigur. Perimetrele miniere au fost închise în
totalitate, restrângerea treptată a activităţilor miniere din zonă fiind datorată ineficienţei
economice şi ecologice ale exploatărilor subterane la nivelul tehnologiilor actuale pe plan mondial.
Restrângerea a avut loc pe baza unor programe speciale de restructurare, ce vizau limitarea
activităţii miniere în funcţie de rentabilitate, conservarea rezervelor existente şi reabilitarea
ecologică a zonelor afectate. Mineritul, principala sursă de venit a locuitorilor, nu mai există
decât în amintire. Însă, paradoxal, el poate constitui una din pârghiile de redresare.

În 2001 şi 2003 s-au construit pârtiile de ski Icoana şi Roata, moteluri, hoteluri, pensiuni,
case de oaspeţi, într-un demers de a dezvolta potenţialul turistic al zonei. Cavnicul, datorită
numărului mare de zile de iarnă este cunoscut şi ca polul zăpezii din Maramureş, lucru care
constituie un avantaj pentru cei ce iubesc sporturile de iarnă. Locul oferă potenţial pentru
deschiderea unor noi pârtii de schi, pe lângă cele existente, care au atras un număr însemnat
de turişti. Însă administraţia locală caută soluţii nu numai în sporturile de iarnă.

Evoluţia populaţiei în Cavnic

Cavnic Partea a III -a - Booking MaramuresEN. Cavnic

 

The more and more advanced level of knowledge and promotion of the mine reserves, the rich
and adequate technical equipment, the favourable geological-mining position, all these
contributed during all these years to the establishment and extensive application of the
high profit exploitation methods, with gravitational transport. By applying the excavation
method with short panels, the production obtained at Cavnic Mine per time unit was three
times higher in comparison with the old method used. The work productivity was in 1967
of 8 tons of ore, in comparison with 2,5 tons obtained with the old method.

All these prove that the Cavnic Mine developed during the socialism years being,
from the production point of view, on the second place, namely 16,8% of the production
of Baia Mare Ore Central. In 1983, the Cavnic Mine obtained the title of Hero of the
Socialist Work, an honourable title at that time. Before 1989,
Cavnic flourished in 5 years as in all the other centuries.

Although the nature was unkind and did not offer plane spaces, the constructors were not
discouraged and found other creative solutions.  The evolution of the state and personal
residences brought properity to the population from Cavnic and to their families.

If in 1930 there were 885 private houses in Cavnic, after 1944 the situation changed
completely through the alert rhythm of residence construction. Thus, until 1960 apartments
in modern blocks of flats were ready to be used, with a total surface of 1640 square metres,
surface that reached 8820 square metres 1962. In 1968, Cavnic became a city and experienced
a more alert rhythm of residence construction, in 1974 being registered 713 apartments in
blocks of flats and 926 houses built from the citizens’ incomes, and in 1988 in Cavnic
there were 906 apartments built from the state fund and 960 private houses.

In parallel with the economic evolution of the city, efforts were made for the development at
the cultural-spiritual life. In this respect, the Culture Hall was created and
Minerul Cinema was opened. At the same time, the artistic life of the city is also
consolidated – the traditional dances group of the Culture Hall was famous in Maramures
and the entire country, the artistic value reached being a premise for tournaments abroad.
In 1979, the traditional dances group had performances in France and in 1983 participated
at “The Golden Viola” International Festival from Zakopane, Poland, where they won second prize.

Unfortunately, in 1987, when the instructor retired, the traditional dances group broke up.

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There also existed a Miners’ Brass Band, which had honourable performances at national level, obtaining various prizes and medals.

Cavnic Partea a II -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

The sports life of the city had, before the Romanian Revolution, a rather strong development,
even since 1951 there has been a preoccupation in this respect. Cavnic had a football team
(Minerul Cavnic) in the B division, a male and female handball team (Minerul Tricolorul Cavnic)
in the second division and a bowling hall. Nowadays, there only exists a football team, struggling
to remain in the D division and efforts are made to create a body building club (A.S. Cristalul).

Minerul Cavnic was founded in 1934, under the yellow-blue colors and in 1971 promoted for the
first time in C division. After 2 years, the team reached the second level, with coach Ion Bartha in charge.
The team was made up, among others, of Ficzay, Kiss, Szirmai, Luncan, Ţmor, Ciutacu, Frăsineanu,
Daubner, Varga, V. Pop, D. Pop, Csatlos. In the summer of 1974 the team demoted to the C division
and in 1976 they managed to return to the B division, but only for one season. The most important
results from the club’s history were obtained in 1979-1980 and 1982-1983, when the miners
got on the fourth place in the B division. Until 1993, Minerul played in B or in C division, and
then went back to the D division. It had another come back, but since 1996 the team has been in the D division.  

 

  • 1989-present

After 1989, the city started todecline slowly. The mines were closed completely in 2006 and the mining
activities were gradually restricted in the area due to the economic and ecologic inefficiency of the
underground exploitation in comparison to the present worldwide used technologies. The restriction
was made on the basis of some special reorganization programmes, meant to limit the mining activities
taking into consideration the profitability, conservation of the existent reserves and the ecologic
rehabilitation of the affected areas. Mining, the main source of income for the local population,
only exists today in the memory of the locals. However, as a paradox, mining can be once again a recovery method.

In 2001 and 2003, the Icoana and Roata ski slopes were built, along with motels, hotels, boarding
houses, guest houses, with the intent of developing the touristic potential of the area. Cavnic,
due to a high number of winter days, is known as the snow pole of Maramures county, this being an
advantage for the winter sports lovers. The place has potential for opening new skiing paths,
along with the ones that already exist, that attracted a large number of tourists.
But the local administration is looking for solutions not only for winter sports.

The evolution of the population in Cavnic

Cavnic Partea a III -a - Booking Maramures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citeste AICI partea a 2-a!

Ieri si azi, Editata de Asociatia CĂVNICarii

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

EnglishFrenchRomanian